Görev Tanımı

PP1.3.GT.0143, R1, Aralık 2021

Görev Adı: ÖİDB Kesin Kayıt ve Özlük İşlemleri Ofisi Sorumlusu

Kod: GT143

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Üniversiteye kayıt yaptıracakların kayıt yeri bilgisini, kayıt tarihlerini ÖSYM sistemine giriş yapmak ve ÖİDB web sayfasında ilan etmek.
 • Disiplin cezası, kayıt silme, kayıt dondurma ve mezuniyet bilgilerinin bilgi yönetim sistemine işlenmesini organize etmek.
 • Disiplin cezalarının YÖKSİS'e gönderim işlemini yapmak.
 • ÇAP/YAP başvuru listesini alarak birimlere gönderilmek üzere personele bildirmek.
 • YÖS ile başvuru yapan öğrencilerin belge ve sistemdeki bilgilerinin doğruluğunu teyit ederek onay vermek.
 • Belge işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

Ortak Sorumluluklar

 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

 • Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

 • PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim sorumlusuna iletmek.

 • Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Kesin kayıt personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.