Görev Tanımı

PP1.3.GT.0144, R1, Aralık 2021

Görev Adı: ÖİDB Kesin Kayıt Personeli

Kod: GT144

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin bilgi yönetim sistemine kayıtlarını yapmak.
 • Yatay geçiş ile yerleştirilen öğrencilerin sisteme kayıtlarını yapmak.
 • Özel Yetenek ile kayıt hakkı kazanan, af kapsamında gelen, özel öğrenciliği senatodan kabul edilen öğrencilerin sisteme kayıtlarını yapmak.
 • Lisans ve mühendislik tamamlama öğrencilerinin sisteme kayıtlarını yapmak.
 • Yabancı Uyruklu Öğrencilerin sisteme kayıtlarını yapmak.
 • ÇAP/YAP başvuru listesini birimlere bildirmek, yerleştirilen öğrencilerin bilgisi geldiğinde sisteme kayıtlarını yapmak.
 • Okuyan öğrencilerin transkript ve öğrenci belgesi talebinde belgelerini düzenlemek, yabancı uyruklu öğrenciye bilgi formu vermek.

Ortak Sorumluluklar

 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

 • Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

 • PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim sorumlusuna iletmek.

 • Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Kesin kayıt personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.