Görev Tanımı

PP1.3.GT.0155, R1, Aralık 2021

Görev Adı: ÖİDB Müfredat Düzenleme Ofisi Personeli

Kod: GT155

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Yeni müfredatı eğitim komisyonuna sunmak, eksiklik görülen veya değişiklik talep edilenleri birime bildirmek, düzenlenenleri eğitim komisyonu kararı ile Senatoya sunmak.
 • Ders değişikliği talebinde değerlendirme kriterlerine uygunluğunu kontrol etmek, ders kayıtlanma ofisinin raporu ile eğitim komisyonuna ve senatoya sunmak.
 • Yeni ders açılması talebinde gerekçe ve değerlendirme kriterlerine uygunluğunu kontrol etmek, ders kayıtlanma ofisinin raporu ile eğitim komisyonuna ve senatoya sunmak.
 • Dersin müfredattan kaldırılması talebi, ders kayıtlanma ofisinin raporu ile eğitim komisyonuna ve eğitim komisyonunun uygun kararı ile senatoya sunmak.
 • Çift Anadal/Yandal protokol teklifini incelemek, düzenlemek, eğitim komisyonu  ve senatoya sunmak.

Ortak Sorumluluklar

 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

 • Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

 • PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim sorumlusuna iletmek.

 • Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Mevzuat ofisi personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.