Görev Tanımı

PP1.3.GT.0207, R1, Aralık 2021

Görev Adı: Öğrenci Özlük İşlemleri Personeli

Kod: GT207

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Disiplin cezalarını bilgi yönetim sistemine işlemek, ilişik kesme cezası alan öğrenci bilgilerini YÖK'e ve diğer ilgili kurumlara bildirmek, 3 aydan fazla süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencileri KYK'ya bildirmek.
 • Öğrencilere ait kayıt dondurma, ilişik kesme, mezuniyet vb. bilgilerini sisteme işlemek.
 • YÖS öğrencilerinin yeni kayıt, kayıt silme, disiplin cezası, mezuniyet bilgilerinin KYK ve Göç İdarisine göndermek.
 • Türkiye burslusu öğrencilerin yeni kayıt, kayıt silme, disiplin cezası, mezuniyet bilgilerini göç idaresi, KYK, yurt dışı Türkler başkanlığına göndermek.
 • İslam kalkınma bankası, Yemen Hükümeti ve Afganistan Hükümeti burslusu öğrencilerin yeni kayıt, kayıt silme, disiplin cezası, mezuniyet bilgilerini ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.
 • Her eğitim öğretim döneminde yabancı uyruklu öğrencilerin ders kayıtlanma durumunu göç idaresine göndermek.
 • YÖK tarafından yayınlanan 667 KHK kapsamında gelen öğrenciler ile ilgili yazılar doğrultusunda işlem yapmak, öğrenci taleplerine sözlü veya yazılı cevap vermek.
 • 667 Sayılı KHK kapsamında gelen özel öğrencilerin ödemelerini takip etmek, mezun duruma gelen veya kayıtlı üniversitesine geri dönmek isteyenlerin ilişik kesme işlemini yaparak üniversitesine bildirmek.

Ortak Sorumluluklar

 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

 • Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

 • PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim sorumlusuna iletmek.

 • Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Özlük işlemleri personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.