Görev Tanımı

PP5.2.GT.0301, R4, Eylül 2022

Görev Adı: Geri Bildirim Kutusu Açma Görevlisi

Kod: GT301

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

• Geri bildirim kutularını “Paydaş Geri Bildirim Prosedüründe” belirlenen tarihlerde açmak,
• Gizlilik ilkesine uygun olarak formların kapalı zarflarda muhafaza etmek,
• "PP.5.3.FR.0031-Geri Bildirim Kutusu Açma ve Teslim Tutanağı Formu”nu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak ilgili Paydaş İletişim Sorumlusuna teslim etmek.

Ortak Sorumluluklar

  • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

  • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

  • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

  • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

  • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

  • Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

  • PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim sorumlusuna iletmek.

  • Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Vekalet Durumu

Diğer Geri Bildirim Kutusu Açma Görevlisi

Aranan Nitelikler


2914 sayılı ya da 657 sayılı kanuna tabi çalışıyor olmak