Görev Tanımı

PP4.4.GT.0042, R1, Aralık 2021

Görev Adı: BİDB Bilişim Ağları Yönetim Birimi Personeli

Kod: GT42

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Kablolu ve kablosuz ağ elemanlarını planlamak ve kurulumlarını yaparak konuşlandırmak.
 • Hat problemlerinde kesintiyi en kısa zamanda gidermek.
 • Kablo ve radyo yayın güvenliğini sağlamak, kullanıcıları bilgilendirmek.
 • Ağı sürekli olarak izlemek, problemleri tespit ederek gidermek.
 • Ağ altyapısı çalışmalarında diğer dairelerle ortak kararlar alınarak birlikte oluşturulan ağ güzergahlarını belirlemek ve kurulumunu sağlamak.
 • Sistem yönetim birimi ve sunucu barındırma hizmetleri için gereksinim duyulan altyapı ve IP bilgilerini koordine etmek.
 • Teknolojiyi takip ederek, yenilikleri projelendirmek.
 • Ağ alt yapısı haritasını güncel tutmak ve kurum hafızasının dokümantasyonunu yapmak.
 • Sorumlu olduğu personelin çalışmalarını koordine etmek.

Ortak Sorumluluklar

 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

 • Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

 • PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim sorumlusuna iletmek.

 • Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Birim personeli veya diğer birim yöneticileri

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programları Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik, Bilgisayar Öğretmenliği , İstatistik, Fizik vb. Bölümlerinden mezun olmak.
 • Ağ teknolojileri konularında sertifikalara sahip olmak.