Görev Tanımı

PP5.2.GT.0299, R1, Aralık 2021

Görev Adı: ORT-Süreç Koordinatörü

Kod: GT299

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Kalite yönetim sistemine dahil diğer süreçlerle olan koordinasyonu sağlamak

 • Kalite Yönetim Sistemi prosedürlerinde kendisine verilen görevleri  yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

 • Süreç kartlarının güncelliğini takip etmek, değişiklik taleplerini değerlendirmek

 • Süreç izleme kriterlerini takip etmek, birim hedeflerini değerlendirmek

 • Süreç izleme kriterleri ile ilgili değişiklik taleplerini değerlendirmek

 • Süreç yöneticileri ile birlikte belirli aralıklarla toplantı yaparak izleme kriteri sonuçlarını değerlendirmek

 • Yıllık eylem planlarını izlemek, takibini yapmak

 • Stratejik yönetimin takibini yapmak, stratejik planla ilgili performans göstergelerini izlemek değerlendirmek

 • Süreciyle ilgili geri bildirimleri ve bunlar üzerine yapılan işlemleri gözlemlemek ve değerlendirmek

 • Süreciyle ilgili açılan Düzeltici/İyileştirici Faaliyet (DİF) taleplerini değerlendirmek ve onaylananların gerçekleşme durumunu izlemek

 • Süreciyle ilgili olarak birimler tarafından tanımlanan ve değerlendirilen riskleri izlemek, gerektiğinde birim kalite yetkilisinden değişiklik talebinde bulunmak

 • Anket, Doküman yönetimi işlemlerini takip etmek

 • Sistem üzerinden modüllerle ilgili detaylı raporlar alarak birim özelinde veya kurum genelinde değerlendirmeler yapmak

Ortak Sorumluluklar

 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

 • Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

 • PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.

 • Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Vekalet Durumu

Diğer süreç koordinatörü

Aranan Nitelikler


2914 sayılı ya da 657 sayılı kanuna tabi çalışıyor olmak

Üniversite üst yöneticisi olmak

 

Revizyon Geçmişi

Revizyon Numarası Revizyon Gerekçesi Revizyon Tarihi
1 13.12.2021