Görev Tanımı

PP5.2.GT.0327, R1, Aralık 2021

Görev Adı: ORT-Süreç Yöneticisi

Kod: GT327

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Sorumlusu olduğu süreç kartlarının güncelliğini sağlamak amacıyla takip etmek ve varsa değişiklik taleplerini süreç koordinatörüne bildirmek

 • Süreciyle ilgili faaliyetleri tanımlamak, 

 • Sorumlu olduğu süreç faaliyetleri ile ilgili kalite dokümanlarını sürekli gözden geçirip gerekli gördüğü doküman değişikliklerini kalite koordinatörlüğüne bildirmek, süreç kartlarında güncel olarak bulunmasını sağlamak

 • Sorumlusu olduğu süreç faaliyetleri ile ilgili iç ve dış kaynaklı mevzuatı takip etmek ve gerekli güncellemelerin süreç kartında yer almasını sağlamak

 • Sorumlusu olduğu süreç faaliyetleri ile ilgili gerektiğinde prosedür, usul ve esas vb. çalışmaları yapmak ve süreç koordinatörüne sunmak

 • Süreç faaliyetlerinde görev yapan personelin görev tanımlarını değerlendirmek, değişiklik taleplerini süreç koordinatörüne iletmek ve süreç kartlarında güncel olarak bulunmasını sağlamak

 • Süreç faaliyetlerinde kullanılacak kayıt ortamlarını belirlemek ve süreç kartlarında güncel olarak bulunmasını sağlamak

 • Sorumlusu olduğu süreç faaliyetleri ile ilgili düzeltici ve iyileştirici faaliyet taleplerini değerlendirmek, gerekli gördüğü durumlarda düzeltici iyileştirici faaliyet tasarlamak,

 • Sorumlusu olduğu süreç faaliyetleri ile ilgili izleme kriterleri oluşturulmasını talep etmek, bu kriterler için hedef belirlemek,

 • Sorumlusu olduğu süreç faaliyetleri ile ilgili izleme kriterlerinin gerçekleşme sonuçlarını takip etmek, gerekli durumlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyet tasarlamak ve değerlendirmek

 • Sorumlusu olduğu süreç faaliyetleri ile ilgili geri bildirimleri değerlendirmek, gerekli durumlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyet tasarlamak ve değerlendirmek

 • Sorumlusu olduğu süreç faaliyetleri ile ilgili risk ve fırsatları OMÜ Risk ve Fırsat Prosedürünü dikkate alarak KALEM yazılımında tanımlanmasını sağlamak ve riskleri değerlendirmek, bunlarla ilgili düzeltici/iyileştirici faaliyet tasarlamak

 • Sorumlusu olduğu süreçle faaliyetleri ile ilgili KALEM yazılımında yer alan düzeltme kayıtlarını gözden geçirip değerlendirmek,

 • Süreç yöneticisi, yapacağı tüm iş ve işlemlerden Süreç Koordinatörüne karşı sorumludur.

 • Birim iç değerlendirme raporlarını oluşturmak ve kanıtlarını sunmak

 • Eylem planını takip etmek, görevli olduğu uygulama adımları için DİF talep etmek ve gelen talepleri değerlendirmek

 • Süreciyle ilgili düzeltici/iyileştirici faaliyetlerin gerçekleşme durumlarını takip etmek ve süresinde tamamlanmasını sağlamak, tamamlananların etkinlik değerlendirmesini yapmak

 • Kalite koordinatörlüğü tarafından talep edilen kurumsal verilerin kalite sorumlusu tarafından doğru olarak ve zamanında girilmesini sağlamak

 • Üniversitenin prestij ve imajını gözeterek kurumsal üslup ile geri bildirimleri cevaplandırmak

Ortak Sorumluluklar

 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

 • Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

 • PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.

 • Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Vekalet Durumu

Süreç Yöneticisinin görevde olmadığı durumlarda yerine yardımcısı veya bir alt kademe yöneticisi vekalet eder.

Aranan Nitelikler

 • 2914 sayılı ya da 657 sayılı kanuna tabi çalışıyor olmak
 • Üst düzey yönetici olarak atanmış veya görevlendirilmiş bulunmak

Revizyon Geçmişi

Revizyon Numarası Revizyon Gerekçesi Revizyon Tarihi
1 13.12.2021