Görev Tanımı

PP5.2.GT.0363, R2, Eylül 2022

Görev Adı: Kalite Koordinatörü

Kod: GT363

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Rektörün bulunmadığı hallerde Kalite Komisyonuna başkanlık etmek,
 • Kalite Güvence ve Yönetim Sistemi ile ilgili ilan edilen politikalara uygun olarak stratejiler ve standartlar geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,
 • Kalite Yönetim Temsilcisi olarak süreç yönetimi ile ilgili uygulamaları takip etmek, değerlendirmesini yapmak,
 • Kalite Yönetim Sisteminin yıllık değerlendirme ve izleme sonuçlarına yönelik performans sonuçlarını rektöre sunmak,
 • Yıllık İç Tetkik Planına onay vermek ve faaliyetin etkinliğini artırıcı yöntemleri uygulamak,
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi ile ilgili birimlerden gelen I. Kademe Raporlarını incelemek ve senatoya sunmak,
 • Kurum İç Değerlendirme Raporunu Senatoya sunmak,
 • Kalite kültürünün oluşturulması ve OMÜ personeline yönelik farkındalığın artırılması amacıyla yöntemler belirlemek, etkinlik ve eğitimlere onay vermek,
 • İç ve dış değerlendirme süreçlerini planlamak,
 • Stratejik plan performans hedeflerine ulaşma oranları izleme sonuçlarını değerlendirmek, gerekli tedbirleri planlamak,
 • Yıllık Eylem planı ile ilgili birimler tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğini değerlendirmek ve rektöre sunmak.

Ortak Sorumluluklar

 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

 • Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

 • PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.

 • Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Vekalet Durumu

Diğer Rektör Yardımcısı

Aranan Nitelikler

Rektör yardımcısı olmak

Revizyon Geçmişi

Revizyon Numarası Revizyon Gerekçesi Revizyon Tarihi
2 15.09.2022