Görev Tanımı

PP5.2.GT.0364, R1, Aralık 2021

Görev Adı: Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu

Kod: GT364

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Koordinatörlük tarafından yürütülen iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlamak, gerekli yönlendirmeleri yapmak,·
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Koordinatöre bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek,·
 • Verilerin güvenirliliğini sağlayıcı önlemler geliştirmek,· Koordinatörlük çalışanları ile birim yöneticisi arasında bilgi alışverişini sağlamak,·
 • Koordinatörlük faaliyetlerinde planlama, uygulama, kontrol etme, izleme ve değerlendirme süreçlerinin etkinliğini artıracak yöntemler geliştirmek,·
 • Birim içi iş ve işlemlerin gerekli prosedürlere uygun olarak yapılmasını sağlamak,·
 • Kalite yönetim sürecine ilişkin gözden geçirme sonuçlarını hazırlamak ve koordinatöre sunmak·
 • Yürütülen faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek,·
 • İç tetkik sonucunda tespit edilen uygunsuzlukları tetkiki gerçekleştiren ekiple birlikte takip etmek ve iyileştirme faaliyetlerine bire bir destek olmak.

Ortak Sorumluluklar

 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

 • Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

 • PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.

 • Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Vekalet Durumu

Diğer Kalite Koordinatörlüğü Personeli

Aranan Nitelikler

 • En az lisans mezunu olmak, şube müdürü görevinde bulunmak

Revizyon Geçmişi

Revizyon Numarası Revizyon Gerekçesi Revizyon Tarihi
1 15.12.2021