Görev Tanımı

PP4.4.GT.0046, R1, Aralık 2021

Görev Adı: BİDB Bilişim Cihazları Teknik Destek Birimi Sorumlusu

Kod: GT46

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Bilişim ürünlerinin kesintisiz hizmet vermesini sağlamak üzere teknik servis hizmeti vermek.
 • Üniversitede mevcut bilgisayar donanımının bakım-onarım ve servis hizmetlerini yürütmek, kontrol ve koordine etmek.
 • Bilgisayarların performansını denetlemek, teknik özellikleriyle birlikte envanter kayıtlarını tutmak.
 • Bilgi işlem destek taleplerinin çözümü için ilgili birimler ile koordinasyonu sağlamak ve sorunun çözümüne yönelik iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
 • Birimin çalışma kapsamına giren teknik konularla ilgili bilgileri birim personeline aktararak çalışan kalitesini artırmak.
 • Üniversite birimlerinden gelen resmi talepler için, yapılabilirlik açısından daire başkanlığına ön değerlendirme raporu vermek, olumlu ise gerekli çalışmaları yapmak.
 • Teknik destek dokümanlarını standartlara ve kurallara uygun olarak hazırlamak ve güncel tutmak.
 • İş sürekliliğinin sağlanması için gerekli kuralları belirlemek, diğer birim sorumluları ile koordinasyonu sağlamak.
 • Bilgi İşlem Teknik Destek Birimindeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yaptırmak.
 • Sorumlu olduğu personelin çalışmalarını koordine etmek.

Ortak Sorumluluklar

 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

 • Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

 • PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim sorumlusuna iletmek.

 • Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Görevlendirme işlemleri birimi yöneticisi

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programları Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar Öğretmenliği Bölümlerinden mezun olmak.
 • Sistem yönetimi ve bilişim sistemleri güvenliği konularında sertifikalara sahip olmak.
 • İngilizce (okuma, yazma, konuşma): en az orta düzey