Görev Tanımı

PP5.2.GT.0454, R1, Eylül 2022

Görev Adı: Veri ve Gösterge Yönetimi Personeli

Kod: GT454

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Etiket sorumlularından gelen “PP.5.2.FR.0037-Gösterge Hazırlama Tablosu”nunda belirtilen göstergeleri KALEM yazılımına girmek,
 • İlgili göstergelere ilişkin verileri tanımlamak ve verilerin tekrara düşmesini engellemek,
 • Veri ve gösterge güncelleme işlemlerini yapmak,
 • Veri ve hedef giriş dönemlerini KALEM’de belirlemek,
 • Veri ve hedef giriş dönemlerini birimlere duyurmak üzere yazı yazmak,
 • Veri ve hedef giriş dönemi tamamlandığında eksik veri veya hedef girişi yapan birimleri tespit etmek ve ilgili birimlerin kalite sorumlularına veri ve hedef giriş yapmaları konusunda gerekli uyarıyı yapmak,
 • Süreç sorumlusu tarafından veri ve hedeflerin hatalı girişlerin düzeltilmesine dair yazı geldiğinde sistem üzerinde gerekli düzeltmeleri yapmak,
 • İzleme raporlarını, toplanan verilerin değerlendirilmesi için belirlenen aralıklarla üst yöneticiye sunmak.

Ortak Sorumluluklar

 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

 • Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

 • PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.

 • Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Vekalet Durumu

Diğer Veri ve Gösterge Personeli

Aranan Nitelikler

En az lisans mezunu olmak

Revizyon Geçmişi

Revizyon Numarası Revizyon Gerekçesi Revizyon Tarihi
1 19.09.2022