Görev Tanımı

PP5.2.GT.0457, R2, Kasım 2023

Görev Adı: İç Tetkikçi

Kod: GT457

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

·         PP.5.2.PRS.0007 OMÜ İç Tetkik Prosedürüne uygun şekilde tüm iş ve işlemleri yapmak,

 

Tetkik Öncesi İşlemler

·            İç Tetkik dokümanlarının incelemek (PP.5.2.PRS.0008 İç Tetkik ve Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Prosedürü, PP.5.2.FR.0006 İç Tetkik Ana Soru Listesi, PP.5.2.FR.0003 İç Tetkik Detay Planı, PP.5.2.PRS.0004 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Prosedürü)

·           Birime ait süreç kartının (faaliyetleri, görev tanımları, izleme kriterleri, dokümanlar, risk ve fırsatlar) incelemek ve eksiklerin tespit etmek

·           Birim KYS Dokümanlarının incelemek ve eksiklerin tespit ekmek (Geçmiş yıl İç Tetkik Raporu, KYS Performans Raporu, YGG 1. Kademe Raporu)

·           PP.5.2.FR.0040 Tetkikçi Ön Hazırlık Kontrol Formu’nda yer alan kriterlerin tek tek inceleyerek doldurmak

 

Tetkik İşlemleri

·           Tetkik edilecek birime zamanında ve hazırlıklı gitmek,

·     İç Tetkik Detay Planına uygun olarak iç tetkik soru listesinde yer alan hususları ilgili personellerle görüşerek denetimi gerçekleştirmek,

·         İç tetkik soru listesini, ilgili objektif delilleri ve bulguları da içerecek şekilde doldurmak,

·         Tespit edilen bulguların tetkik süresince denetlenen taraf ile paylaşmak ve PP.5.2.FR.0018 İç Tetkik Raporunu (bulgu olmasa bile) eksiksiz doldurmak

Tetkik Sonrası İşlemler

·         “PP.5.2.FR.0041 İç Tetkikçi Birim Değerlendirmesi Formu” nu ÜNİKYS üzerinden doldurmak

Ortak Sorumluluklar

  • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

  • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

  • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

  • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

  • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

  • Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

  • PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.

  • Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Vekalet Durumu

Diğer İç Tetkikçi

Aranan Nitelikler

TS EN ISO 9001 standardı eğitimi almış olmak veya İç tetkikçi eğitimi almış olmak veya Yükseköğretim kurumlarında ve/veya kalite yönetim sistemleri alanında 5 yıl tecrübe sahibi olmak veya Kalite Komisyonu/Kalite Koordinatörlüğünde çalışıyor olmak

Revizyon Geçmişi

Revizyon Numarası Revizyon Gerekçesi Revizyon Tarihi
0 15.12.2021
1 Kalite Koordinatörlüğü talebi ile 14.12.2022
2 Kalite Koordinatörlüğü talebi ile 21.11.2023