Görev Tanımı

PP2.1.GT.0491, R0, Temmuz 2023

Görev Adı: Birim Endeks Komisyonu

Kod: GT491

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Rektörlük Endeks Komisyonunun talep ettiği bilgi belge ve verileri temin etmek

 • Rektörlük Endeks Komisyonu tarafından birime verilen yönetim görevlerine ilişkin DİF planlanmasında ve gerçekleştirilmesinde birim üst yönetimi ve Kalite Sorumlusuna destek sağlamak

 • Rektörlük Endeks Komisyonu toplantılarına katılım sağlamak

 • Birim İç değerlendirme Raporu ve KYS Performans Raporu hazırlık sürecinde Birim Kalite Komisyonuna yıl içerisinde yapılan endeks çalışmalarına ilişkin bilgi/belge sağlamak

 • Rektörlük Endeks Komisyonu tarafından paylaşılan bilgi, doküman ve raporları birim üst yönetimine iletmek

 • Birime ait endeks verilerinin izlenmesinde birim üst yönetimi ve Kalite Sorumlusu ile koordineli çalışmak

Ortak Sorumluluklar

 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

 • Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

 • PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.

 • Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Vekalet Durumu

Komisyona vekalet edilmemektedir.

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak

Revizyon Geçmişi

Revizyon Numarası Revizyon Gerekçesi Revizyon Tarihi
0 27.07.2023