Task Definition

PP5.2.GT.0455, R2, May 2024

Task Name: Kurumsal Değerlendirme Birim Personeli

Code: GT455

Critical Task: No

Task, Authority and Responsibilities

 • YÖKAK Kurum İç Değerlendirme Hazırlama Kılavuzu güncellemelerini takip etmek ve içerikte yapılan değişiklikleri tespit etmek,
 • Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) için ÜNİKYS Kurum İç Değerlendirme Modülüne ilgili ölçütlerin girişini yapmak,
 • Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) için ÜNİKYS Birim İç Değerlendirme Modülüne ilgili alt ölçüt kriterlerinin girişini yapmak,
 • BİDR ve KİDR giriş dönemlerini ÜNİKYS’de belirlemek,
 • BİDR giriş dönemi tamamlandığında eksik girişi yapan birimleri tespit etmek ve ilgili birimlere ilgili kriterlere giriş yapmaları konusunda gerekli uyarıyı yapmak,
 • Kurum iç değerlendirme raporunu ve kurumsal göstergeleri YOKAK sistemine zamanında girmek,
 • PP.5.2.PRS.0007 OMÜ İç Tetkik Prosedürüne uygun şekilde tüm iş ve işlemleri yapmak,
 • İç tetkik ile ilgili yazışmaları yapmak, İç tetkik planını hazırlamak,
 • İç tetkikçilerden gelen soru listelerinin ve iç tetkik raporlarının toplamak ve iç tetkik bulgu takip listesinin hazırlamak,
 • PP.5.2.FR.0004 İç Tetkikçi Performans İzleme Formunun birimlerce doldurulup koordinatörlüğe iletilmesini sağlamak ve ilgili işlemleri yapmak,
 • Dış Tetkik süreci ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,
 • Yönetimin Gözden Geçirme iş ve işlemlerini yapmak,
 • Kalite Komisyonuna ait iş ve işlemleri yürütmek.

Joint Responsibility

 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

 • Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

 • PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.

 • Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Power of Attorney

Diğer Kurumsal Değerlendirme ve İzleme Birim Personeli

Qualifications

En az lisans mezunu olmak

Revision History

Revision Number Revision Explanention Revision Date
1 19.09.2022
2 Kalite Koord. tarafından KALEM adını ÜNIKYS olarak değiştirilmesinden dolayı revize edilmiştir. 24.05.2024