Görev Tanımı

PP5.2.GT.0371, R1, Aralık 2021

Görev Adı: Kurumsal Performans İzleme ve İyileştirme Birimi Personeli

Kod: GT371

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Kurum İç Değerlendirme Raporu ve Kurumsal Göstergelerle ilgili verilerin YOKAK Bilgi Sistemine girişlerinin zamanında yapmak,
 • Stratejik Plan Birim Performans hedeflerini raporlandırmak,
 • Süreç yönetimi izleme kriterleri performans değerlendirmesi ile ilgili verileri hazırlamak,
 • İç tetkik ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak ve gerekli dokümanları hazırlamak,
 • Yönetimi gözden geçirme toplantıları ile ilgili gerekli iş ve işlemleri yapmak,

Ortak Sorumluluklar

 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

 • Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

 • PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.

 • Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Vekalet Durumu

Diğer Kurumsal Performans İzleme ve İyileştirme Birimi Personeli

Aranan Nitelikler

En az lisans mezunu olmak

Revizyon Geçmişi

Revizyon Numarası Revizyon Gerekçesi Revizyon Tarihi
1 13.12.2021