Görev Tanımı

PP5.2.GT.0451, R1, Eylül 2022

Görev Adı: Doküman Yönetimi Ofis Personeli

Kod: GT451

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • PP.5.2.PRS.0002 OMÜ Doküman Kontrolü ve Kayıt Yönetimi Prosedürüne uygun olarak doküman yönetimi işlemlerini yürütmek,
 • EBYS’den PP.5.2.FR.0001-Doküman Ekleme - Değiştirme Talep Formu ile gelen doküman ekleme, değiştirme silme taleplerini almak ve değerlendirmek,
 • Yeni doküman taleplerinde uygun sürece ait kodlama işlemlerini P.5.2.PRS.0002 OMÜ Doküman Kontrolü ve Kayıt Yönetimi Prosedürüne uygun olarak yapmak,
 • Dokümanları, standart şablona uygun hale getirmek,
 • Doküman değişiklik/ekleme/silme işlemlerini PP.5.2.LST.0001 Ana Doküman Listesine işlemek,
 • Standart şablona uygun hale gelen dokümanları KALEM yazılımına yüklemek, duyurularını yapmak
 • Prosedür/Yönerge gibi PP.5.2.PRS.0002 OMÜ Doküman Kontrolü ve Kayıt Yönetimi Prosedürü'nde belirtilen Mevzuat Komisyonu onayından geçen doküman değişiklik-eklemelerin KAYSİS’e yüklenmesi hususunda Hukuk Müşavirliğine bilgi vermek.

Ortak Sorumluluklar

 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

 • Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

 • PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.

 • Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Vekalet Durumu

Diğer Doküman Yönetimi Ofis Personeli

Aranan Nitelikler

657 Devlet Memurları Kanununa tabi olmak

Revizyon Geçmişi

Revizyon Numarası Revizyon Gerekçesi Revizyon Tarihi
1 21.09.2022