Görev Tanımı

PP5.2.GT.0455, R1, Eylül 2022

Görev Adı: Kurumsal Değerlendirme Birim Personeli

Kod: GT455

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • YÖKAK Kurum İç Değerlendirme Hazırlama Kılavuzu güncellemelerini takip etmek ve içerikte yapılan değişiklikleri tespit etmek,
 • Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) için KALEM Kurum İç Değerlendirme Modülüne ilgili ölçütlerin girişini yapmak,
 • Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) için KALEM Birim İç Değerlendirme Modülüne ilgili alt ölçüt kriterlerinin girişini yapmak,
 • BİDR ve KİDR giriş dönemlerini KALEM’de belirlemek,
 • BİDR giriş dönemi tamamlandığında eksik girişi yapan birimleri tespit etmek ve ilgili birimlere ilgili kriterlere giriş yapmaları konusunda gerekli uyarıyı yapmak,
 • Kurum iç değerlendirme raporunu ve kurumsal göstergeleri YOKAK sistemine zamanında girmek,
 • PP.5.2.PRS.0007 OMÜ İç Tetkik Prosedürüne uygun şekilde tüm iş ve işlemleri yapmak,
 • İç tetkik ile ilgili yazışmaları yapmak, İç tetkik planını hazırlamak,
 • İç tetkikçilerden gelen soru listelerinin ve iç tetkik raporlarının toplamak ve iç tetkik bulgu takip listesinin hazırlamak,
 • PP.5.2.FR.0004 İç Tetkikçi Performans İzleme Formunun birimlerce doldurulup koordinatörlüğe iletilmesini sağlamak ve ilgili işlemleri yapmak,
 • Dış Tetkik süreci ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,
 • Yönetimin Gözden Geçirme iş ve işlemlerini yapmak,
 • Kalite Komisyonuna ait iş ve işlemleri yürütmek.

Ortak Sorumluluklar

 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

 • Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

 • PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.

 • Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Vekalet Durumu

Diğer Kurumsal Değerlendirme ve İzleme Birim Personeli

Aranan Nitelikler

En az lisans mezunu olmak

Revizyon Geçmişi

Revizyon Numarası Revizyon Gerekçesi Revizyon Tarihi
1 19.09.2022