Görev Tanımı

PP5.2.GT.0456, R0, Aralık 2021

Görev Adı: Yaygınlaştırma ve Danışmanlık Birimi Personeli

Kod: GT456

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • KALEM ticarileştirme çalışmaları kapsamında modül tasarıları yapmak,
 • KALEM ticarileştirme çalışmaları kapsamında kurum dışı eğitimler düzenlemek,
 • Kalite Güvence Sistemi kapsamında kurum içi eğitimler vermek,
 • Kalite kültürünü yaygınlaştırma etkinlikleri işlemlerini yapmak,
 • Kalite Güvence Sistemi ile ilgili toplantı, etkinlik, konferans vb. organizasyonların koordinasyonunu sağlamak,
 • Birimlerin akreditasyon süreçlerine ilişkin danışmanlık işlemlerini yürütmek,
 • Birimlerin akreditasyon işlemleri sırasındaki talepleri doğrultusunda bilgi belge kanıt oluşturmak.

Ortak Sorumluluklar

 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

 • Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

 • PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.

 • Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Vekalet Durumu

Diğer Yaygınlaştırma ve Danışmanlık Birimi Personeli

Aranan Nitelikler

En az lisans mezunu olmak

Revizyon Geçmişi

Revizyon Numarası Revizyon Gerekçesi Revizyon Tarihi
0 15.12.2021