Task Definition

PP2.3.GT.0208, R2, August 2023

Task Name: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü

Code: GT208

Critical Task: No

Task, Authority and Responsibilities

 • BAP ve BAPAK Komisyonlarını toplantıya çağırır.
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin, bağlı alt ofislerin, komisyonların, idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlar.
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlar.
 • Proje sunum, kabul ve yönetim süreçleri ile ilgili uygulama prensibi, yöntem ve süreçlerin tasarımı, güncellenmesi ve bunların uygulanması ile ilgili yönergeler, usul ve esaslarla iş akışlarının düzenlenmesini yapar.
 • OMÜ-BAP tarafından desteklenen projelerin sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağlar ve proje kaynakların kullanımının takibini yapar.
 • Yürütücü taleplerinin değerlendirilmesi ve karara bağlanmasını sağlar.
 • Proje teknik raporlarının doğru ve zamanında üretilmesini, proje çıktı kayıtlarıın tutulmasını sağlar.
 • OMÜ öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen dış kaynaklı projelerin Mevzuatlar çerçevesinde; proje sözleşmesinin kurum adına yetkili kişilerce imzalanması, başlatılması, yürütülmesi, izlenmesi, raporlandırılması ve sonlandırılması süreçlerini yürütür.
 • OMÜ öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlar, tüzel kişilerce talep edilen danışmanlık vb. projelerin koordinasyonunu sağlar.
 • Proje özet bilgilerinin kamuoyuna duyurulmasını sağlar.
 • OMÜ öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından yapılan projelerin sayısının ve niteliğinin artırılmasına yönelik faaliyetleri, etkinlikleri, projeleri vb. desteklenmesini sağlar. 

Joint Responsibility

 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

 • Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

 • PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.

 • Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Power of Attorney

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: BAP Komisyon Üyeleri

Qualifications

 • Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak.

Revision History

Revision Number Revision Explanention Revision Date
1 13.12.2021
2 278797 ve 402859 sayılı yazı ile birim adı değişikliği nedeniyle görev tanımı değiştirilmiştir. 03.08.2023