Task Definition

PP2.3.GT.0210, R2, August 2023

Task Name: BAPKOB BAP İşlemleri Ofisi Personeli

Code: GT210

Critical Task: No

Task, Authority and Responsibilities

 • BAPKOB BAP İşlemleri Ofisi faaliyet alanına giren proje başvurularında ilgili öğretim üyesine/elemanına yardımcı olmak.
 • Proje tekliflerinde istenilen belgelerin idari uygunluk incelemesini yapmak.
 • BAP proje başvurularını ilgili değerlendirme komisyonlarına sunarak BAP komisyon kararını Rektör onayına sunmak.
 • Rektör onayından gelen kararı proje yürütücüsüne iletmek.
 • Üniversitemiz tarafından desteklenen BAP projeleri yürütücülerinin talep ve raporları ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • BAPKOB BAP İşlemleri Ofisinin faaliyet alanına giren projelerin kurum içi ve dışı yazışmalarını yapmak.
 • BAPKOB BAP İşlemleri Ofisinin faaliyet alanına giren projeler ile ilgili istatistikleri tutmak, kurum içi birimlerden projelerle ilgili istenilen istatistiki bilgileri vermek.

Joint Responsibility

 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

 • Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

 • PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.

 • Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Power of Attorney

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: BAPKOP BAP İşlemleri Ofisi Personeli

Qualifications

 • Üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olmak.

Revision History

Revision Number Revision Explanention Revision Date
1 13.12.2021
2 278797 ve 402859 sayılı yazı ile birim adı değişikliği nedeniyle görev tanımı değiştirilmiştir. 03.08.2023