Task Definition

PP2.3.GT.0226, R2, October 2022

Task Name: Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu

Code: GT226

Critical Task: No

Task, Authority and Responsibilities

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan Bilimsel Araştırma Proje (BAP) başvurularının kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi; bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi; projelerin dondurulması, kapatılması, iptali ve sonuçlandırılması ile ilgili yetki ve sorumluluklara sahiptir.
 • OMÜ BAP projeleri ile ilgili formların ve belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesine ilişkin yetki ve sorumluluklara sahiptir.
 • BAP Komisyonu, proje yürütücüsünün projede fasıllar arası aktarım, ek süre, ek ödenek vb. taleplerinin değerlendirilmesinde yetki ve sorumluluklara sahiptir.
 • BAP Komisyonu gerekli gördüğü durumlarda projeyle ilgili her türlü teknik, idari, mali bilgileri ve belgeleri inceleyebilir veya inceletebilir.
 • BAP Komisyonu proje başvuru ve değerlendirme takvimini her yıl ilan etmekle yükümlüdür.
 • Proje başvurularını son başvuru tarihinden itibaren en geç dört ay içinde değerlendirmeye almakla sorumludur. BAP Komisyonu, bu sürenin uzatılmasına yetkilidir.
 • BAP Komisyonu yılda en az iki defa olmak üzere Başkanın çağrısı üzerine toplanmakla sorumludur.
 • BAP Komisyonu, proje gelişme ve sonuç raporlarının incelenmesi, değerlendirilmesi, kabul edilmesi, incelendikten sonra ret edilmesi veya düzeltme istenmesi işlemlerinden yetkili ve sorumludur.
 • BAP Komisyonu, OMÜ-BAP Yönergesine göre gerekli hallerde proje ekibini değiştirmekle ilgili yetki ve sorumluluklara sahiptir.

Joint Responsibility

 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

 • Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

 • PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.

 • Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Power of Attorney

Oy çokluğu ile karar alınır.

Qualifications

Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde kadrolu öğretim üyesi olmak.

Revision History

Revision Number Revision Explanention Revision Date
2 04.10.2022