Task Definition

PP2.3.GT.0282, R2, October 2022

Task Name: Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyonu (BAPAK)

Code: GT282

Critical Task: No

Task, Authority and Responsibilities

·         Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan Bilimsel Araştırma Proje (BAP) başvurularının kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi ile bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, dondurulması, kapatılması, iptali ve sonuçlandırılması aşamalarında görüş oluşturarak BAP Komisyonuna sunmakla görevlidir. Proje başvurularını hakem değerlendirmeleri doğrultusunda inceleyerek kabul veya ret konularında görüşlerini BAP Komisyonuna sunmakla görevlidir.

·         Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyonu (BAPAK) Başkanın çağrısı üzerine toplanmakla sorumludur.

·         BAPAK, proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu ile projede fasıllar arası aktarım, ek süre, ek ödenek vb. talepleri değerlendirmek ve öneri niteliğindeki kararını BAP Komisyonuna bildirmekle sorumludur.

·         BAPAK, ara raporları değerlendirerek sonraki dönemde desteğin devam edip etmemesine karar verip, öneri niteliğindeki kararını BAP Komisyonuna bildirmekle sorumludur.

·         BAPAK, proje sonuç raporunu değerlendirmek ve öneri niteliğindeki kararını BAP Komisyonuna bildirmekle sorumludur.

Joint Responsibility

  • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

  • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

  • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

  • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

  • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

  • Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

  • PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.

  • Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Power of Attorney

Oy çokluğu ile karar alınır.

Qualifications

Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde kadrolu öğretim üyesi olmak.

Revision History

Revision Number Revision Explanention Revision Date
2 04.10.2022