Task Definition

PP2.3.GT.0341, R1, December 2021

Task Name: BAP Proje Yürütücüsü

Code: GT341

Critical Task: No

Task, Authority and Responsibilities

OMÜ BAP Destekli Proje Yürütücülerin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları;

 • BAP projesinin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesine bağlı kalarak proje sözleşmesindeki süre, amaç ve şartlara uygun olarak yürütülmesi, geliştirilmesi ve sonuçlandırılmasından sorumludur.

 • Proje kaynaklarının kullanımının etkin takibini yapmakla sorumludur.

 • Projeyle ilgili her türlü teknik, idari, mali bilgi ve belgelerin incelemeye hazır bulundurulmasından sorumludur.

 • Projenin devamı süresince her altı ayda bir çalışmaların gidişi ve harcama durumlarıyla ilgili bir gelişme raporu ve istenildiğinde proje ile ilgili ayrıntılı bilgileri BAP Komisyonuna vermekle yükümlüdür.

 • Proje bitiş tarihinden sonra en geç üç ay içerisinde tüm araştırma sonuçlarını içeren proje sonuç raporunu ekleri ile birlikte BAP Komisyonuna vermekle yükümlüdür.

 • Araştırma devam ederken ve/veya tamamlandıktan sonra bilimsel toplantılara sunulan bildiri metinleri ve yayınları BAP Otomasyon Sistemine girmekle yükümlüdürkilidir.

 • Projede iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasından sorumludur.

 • Projeyle ilgili elde edilecek bilgilerin gizliliğinin korunması bakımından BAP Komisyonuna karşı sorumludur.

 • Ulusal güvenlik, milli ekonomi ve ülke çıkarları aleyhine kullanılabilecek proje sonuçları üzerinde proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar tarafından haber veya beyanat verilemez ve yayın yapılamaz.

 • Proje yürütücüsü, tamamlanan proje ile ilgili veri, kayıt ve dokümanları en az beş yıl saklamakla yükümlüdür.

 • Proje ve projenin çıktılarıyla ilgili olarak kamuoyuna yönelik duyurularda, makale, bildiri, tez vb. proje çıktılarında "Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ….. proje numarası ile desteklenmiştir" ibaresini kullanmakla yükümlüdür.

 • Proje yürütücüsü, bilimsel araştırma projelerine ait tüm kayıt ve verileri projenin sonuçlandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle saklamak zorundadır.

   

Joint Responsibility

 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

 • Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

 • PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.

 • Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Power of Attorney

Bu göreve vekalet edilmemektedir.

Qualifications


Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde kadrolu öğretim üyesi veya öğretim elemanı olmak.
Üniversitelerin en az doktora, tıpta/dişte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmak.

Revision History

Revision Number Revision Explanention Revision Date
1 13.12.2021