Faaliyet

F5.2.4 Kurumsal Performans İzleme ve İyileştirme Yönetimi

Faaliyetin Amacı: Programların akreditasyon altyapısını güçlendirmek, kalite ölçütlerine uyumlaştırmak, sıralama kuruluşlarında görünürlülüğünü artırmak ve eğitim öğretim performansını izlemek ve yürütülen faaliyetlerin iyileştirilmesini sağlamak, üniversitemizin ulusal / uluslararası görünürlüğünü arttırmak
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
 • Eğitimde Revizyon İşlemleri
 • Ar-Ge Revizyon İşlemleri
 • Eğitim Öğretim Performans Ölçeği
 • Eylem Planlarının hazırlanması, izlenmesi ve raporlanması
 • Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetlerin izlenmesi ve raporlanması
 • Düzeltme faaliyetleri
 
Kalite Komisyonu
Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu
Kalite Koordinatörü
Kurumsal Performans İzleme ve İyileştirme Birimi Personeli
ORT-Kalite Sorumlusu
ORT-Süreç Koordinatörü
ORT-Süreç Yöneticisi
Kalite El Kitabı
PP.5.2.PRS.0005 OMÜ DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ
PP.1.2.FR.0036-Öğretim Elemanı Ders Tanıtım Formu
PP.1.2.FR.0038-Eğitim Öğretim Performansı Birim Geri Bildirim Formu
PP.1.2.FR.0094-Eğitim-Öğretim Performansı Değerlendirme Takvimi
PP.1.2.FR.0095-Eğitim-Öğretim Performans Ölçüm Formu
PP.1.2.FR.0006-Eğitim Öğretim Performansı Birim Amiri Değerlendirme Formu
PP.5.2.FR.0033-Düzeltme Formu
PP.5.2.FR.0032-İyileştirici Faaliyet Formu
PP.5.2.FR.0031-Düzeltici Faaliyet Formu
PP.5.3.FR.0020-Ders Değerlendirme Anket Formu
PP.1.2.PRS.0032 OMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİNE AİT USUL VE ESASLAR
PP.5.1.PLN.0001-Eylem Planı Takip Çizelgesi
PP1.2.KLV.0002-Eğitimde Revizyon İzleme ve Yönlendirme Kılavuzu
 • ÜNİKYS

 • UBYS

 • Dijital Ortam

 • Fiziki Arşiv

 • eopd.omu.edu.tr

İzleme Kriterleri:

KG801 Uygun görülmeyen ders açma talebi sayısı
KG802 Zamanında gönderilmeyen ara ve sonuç raporu sayısı
KG156 Üniversitenin THE’ya göre dünya sıralaması
KG803 Greenmetric index sıralaması
KG804 Girişimci ve Yenilikçi üniversite index sıralaması
KG805 Ders tanıtım dosyasını eopd sisteminde yüklemeyen akademisyen sayısı

Riskler:

Eylem planından birimler tarafından açılan DİF takibinin yapılmaması ve PUKO çevriminin tamamlanamaması
Ders tanıtım dosyasının zamanında yüklenememesi nedeniyle bölüm/fakülte ortalamasının gerçek performansının ortaya konulamaması
Birimlerin eylem planlarında kendilerine verilen görevleri yapma konusunda isteksiz olması nedeniyle eylemlerin gerçekleştirilememesi
DİF ve Düzeltme kayıtları hakkında bilgi yetersizliği sebebiyle hatalı işlem yapılması
Uluslararası sıralama kuruluşlarının talep ettiği verilerin eksik/hatalı veya geç gönderilmesi sebebiyle üniversitenin daha düşük sırada yer alması
Zamanında gönderilmeyen ERK ara ve sonuç raporu nedeniyle sürecin uzaması
Eylem planlarının uygulanabilir olmaması nedeniyle gerekli iyileştirmelerin yapılamaması
Eğitim öğretim performans ölçeği için ihtiyaç duyulan verilerin birimlerden eksik ve yanlış alınması sebebiyle öğretim elemanlarının gerçek performansının ortaya konulamaması
Ders açma taleplerinin müfredata uygun olmaması nedeniyle kalite süreçlerinin yavaşlaması

Fırsatlar:

Eğitim öğretim performans ölçeği için eopd.omu.edu.tr sistemi kullanıldığından sürekliliğin sağlanması
Eğitimde revizyon kılavuzu kontrol kriterleri ile kalite ölçütlerine tam uyumun sağlanması
Ar-ge revizyon kılavuzu ile sıralama kuruluşlarında görünürlüğün artması
Birimlerin iyileştirme süreçlerini benimseyerek sürece katkıda bulunması
Üst yönetimin iyileştirme yönetimini içselleştirerek liderlik etmesi